4.1 驱动装置分类

4.1 驱动装置分类

    驱动装置可分为:
    a)电磁型驱动装置;
    b)气动型驱动装置;
    c)液压型驱动装置;
    d)电爆型驱动装置;
    e)机械型驱动装置;
    f
燃气型驱动装置;
    g)电动型驱动装置。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。